teisipäev, 16. aprill 2019

Nutikad lapsed kasutavad õppimiseks nutikaid vahendeid ( õpetajatel on juba kogunenud nutikate ülesannete pagas ). I kooliastme digitunnis tegelesid õpilased qr-koodide avamise ja seal leiduvate ülesannete lahendamisega. Õpilased jagunesid 3-liikmelisteks rühmadeks ning liikusid vabalt valitud koodi juurde. Koodid paiknesid koolimaja koridorides või klassides. Kokku oli 12 ülesannet erinevates õppeainetes ja nende lahendamiseks oli aega kaks õppetundi.
Tagasisides vastasid õpilased, et ülesanded meeldisid. Murekohtadeks olid mõned viperused tehnikaga ja rühmades olid ka väiksemate teadmistega ja tagasihoidlikumad õpilased, kes ei saanud täies mahus kaasa töötada ( võrdluses 1. ja 3. klassi õpilased ).
kolmapäev, 10. aprill 2019

Vahekokkuvõte arendusprojekti protsessist


1. Eesmärk: arendusprojekti eesmärgiks on iganädalase koostöö-digitunni läbiviimine mõlemale kooliastmele, mille käigus toimub üksteiselt õppimine.

2. Hästi: digitunde on toimunud 6, I kooliastmele 3 ja teisele kooliastmele 3. Meeskonnatöö toimib nii õpetajate kui ka õpilaste vahel. Lapsed on digitundidest vaimustunud. Õpetajatel on tekkinud ideid ja mõtteid, kuidas paremini digitunde läbi viia ja kuidas lõimida ainetundidesse. Meid on toetanud haridustehnoloog Veiko ja baaskoolitaja Maarja. Kõikidele küsimustele oleme vastuse saanud.

3. Takistused: kõige suurem takistus on ajaressursi ja vahendite vähesus. Samuti on raske leida tunniplaanis ühist aega tervele kooliastmele ühise digitunni läbiviimiseks.

4. Teisiti: edaspidi lõimida rohkem õppekavasse digivahendite kasutamist ainetundide raames.
Robootika/matemaatika digitund

10. aprillil toimus II kooliastmele ( 4.-6. klass ) geomeetriateemaline digitund. Tunni autoriteks olid õpetajad Marike Piks, Kelli Lindus ja Helina Amur. Tunni eesmärgiks oli kujundada õpilastes oskust kasutada digivahendeid eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks.
Teiseks eesmärgiks oli kujundada õpilastes oskust vahet teha sirglõigul ja murdjoonel, neid joonestada ja tähistada.
Tunnis kasutati ozobot robotit.
teisipäev, 2. aprill 2019

II kooliastmele toimus koostöö- digitund teemal kiirus, aeg, teepikkus. Õpilased programmeerisid roboti, mille abil selgitati ja kasutati mõisteid kiirus, aeg ja teepikkus ning lahendati ülesandeid.

Peale digitundi täitsid õpilased tagasiside küsimustiku ( Mida uut õppisid selles tunnis? Milline tunni- osa meeldis kõige rohkem? Kuidas hindad oma rühmatööd? Kuidas oleksid sina tundi läbi viinud?)
90 % II kooliastme õpilastest tahaksid osaleda digitundides.
Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Kas tahaksid osaleda sarnastes digitundides veel?. Vastuste arv: 20 vastust.